08047180470
കേരളത്തിലേക്ക്‌  സ്വാഗതം

കേരളത്തില്‍ ആരംഭിക്കാം

സംരംഭം തുടങ്ങുന്നതിനും അത് വളര്‍ത്തിയെടുക്കുന്നതിനുമുളള ഏറ്റവും മികച്ച ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് കേരളം നല്‍കുന്നത്. സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പുകള്‍ക്ക് കേരള സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് മിഷന്‍ യൂണിക്ക് ഐഡി നല്‍കി വരുന്നു. സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പുകള്‍ക്ക് അവര്‍ നടത്തുന്ന എല്ലാ എഴുത്തു കുത്തുകളിലും അവരെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുളള ഏകീകൃത കോഡ് ആണ് യൂണീക്ക് ഐഡി. കേരള സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് മിഷന്റെ പോര്‍ട്ടലില്‍ നടത്തുന്ന ഒരു തെരയലിലൂടെ സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് യൂണീക്ക് ഐഡി സഹായിക്കുന്നു. അതിലൂടെ ലോകത്ത് എവിടെയുളള സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് ആവാസ വ്യവസ്ഥകളിലുളള ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ക്കും സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പുകളെ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം ലഭ്യമാണ്.

യൂണീക്ക് ഐഡി യുടെ മാതൃക  : DIPP നമ്പര്‍/രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത വര്‍ഷം/ കേരള സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് മിഷന്റെ ഐഡി

അര്‍ഹത
  • ·സ്വകാര്യ ലിമിറ്റഡ് കമ്പിനിയായോ പങ്കാളിത്ത സ്ഥാപനമായോ ബാദ്ധ്യത നിജപ്പെടുത്തിയ പങ്കാളിത്തമായോ സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം.
  • ·തൊട്ടു മുന്‍മുളള വര്‍ഷത്തെ വിറ്റ് വരവ് 100 കോടി രൂപയില്‍ കഴിയാന്‍ പാടില്ല
  • ·രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് 10 വര്‍ഷത്തിനുളളിലുളള കാലഘട്ടത്തിലുള്ള സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് ആകണം
  • ·സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പിന്റെ  പ്രവര്‍ത്തനം നൂതനതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതോ നിലവിലുളള ഉല്‍പന്നം സേവനം ഘടകങ്ങള്‍ എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതോ/ തൊഴിലവസരങ്ങള്‍  സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ശേഷിയുളളതോ/ ആസ്തി സൃഷ്ടിക്കുന്നതോ ആയിരിക്കണം.
Did You Know!
Government of Kerala has been adhering to the Startup Definition  as defined by the Government of India and has issued Government order for the same vide order G.O.(Rt) No.43/2019/ITD dt 26.02.2019 with respect to the revised startup definition by Government of India.
View Order
ഞങ്ങളുടെ ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്‌ച്ചര്‍ വിവരങ്ങള്‍

സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യേണ്ട വിധം
നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു സാങ്കേതിക ശേഷിയുളള ഉല്‍പന്നം സംബന്ധിച്ച ആശയം ഉളള പക്ഷം കേരളത്തില്‍ സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് സംരംഭം ആരംഭിക്കുവാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കില്‍ താഴെപറയുന്ന ഘട്ടങ്ങള്‍ പാലിക്കാവുന്നതാണ്.

കമ്പനി രജിസ്ട്രേഷന്‍

കമ്പനി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വ്യക്തിയായോ സംഘമായോ സ്വകാര്യ ലിമിറ്റ‍ഡ് (സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പിന് ഏറ്റവും ഉചിതം) അല്ലെങ്ങില്‍ ബാധ്യത നിജപ്പെടുത്തിയ പങ്കാളിത്തമായോ കോര്‍പ്പറേറ്റ് അഫയോഴ്സ് മന്ത്രാലയത്തിന് (MCA) കീഴില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണം. രജിസ്ട്രാര്‍ ഓഫ് കമ്പനീസ് എറണാകുളം തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കുവാന്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്നവര്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. കേരള സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് മിഷന്‍ നല്‍കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ കരസ്ഥാനമാക്കാന്‍ കേരളത്തില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തവയാണം എന്നത് നിര്‍ബ്ബന്ധമാണ്.
ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റമാരുടെ കണ്‍സള്‍ട്ടിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളോ ആണ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് സാധാരണയായി സഹായിക്കാറുളളത്. 
കുറിപ്പ്: പങ്കാളിത്ത സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും DPIIT അംഗീകാരത്തിന് അര്‍ഹതയുണ്ട് (startupindia.gov.in സന്ദര്‍ശിക്കുക)

1
As a first step, Check for name availability.
Check Availability
(Follow the screen prompt and hit search to check for company name. Applicant has to check with different name combination, if the provided name is already registered)
2
Once the desired name is available, then download form for applying
Download Form
3
Applicant can access the online services in clarifying any of his doubts in applying for registration of firm. Visit the following link for options to help in registering the firm
Link
(In the given page, select MCA SERVICES menu. This menu has list of options to cater applicants requirement. Please choose the required services online.)
4
Applicant shall register with registrar of companies.
Contact Details
1
Company or firm registration can be initiated with the help of a Charted accountant/Company Secretary.
2
In registering the company, one has to make sure that the name proposed has not already been used or applied for registration.
3
Digital signature certificate for the director of the proposed firm has to be acquired.
4
Then Acquire Director Identification Number (DIN).
5
Filing an e-Form or New user registration.
6
Finally Incorporation of the company is done.
7
Applicant will get MOA and certificate.
Note: KSUM has empanelled 5 firms to help startups in the process. List is available in link below
List of Empanelled CA / CS / Legal Firms
1
Go to the portal using the link given below
E Groops Portal
2
As a registered user, applicant shall use the login credentials to login in he home page using the prompts under login and hit Submit to reach the online application page.
3
If you are a new user then select “New firm Registration” under “Registration” on the right side of the page to register in through the online user registration form and hit “Submit”
4
Please select the respective option provided on the page to reach the next page.
5
Applicant will be prompted to fill in proposed name, address, partners details, uploading required documents by choosing the appropriate tabs.
6
On completing the above in detail and all the page prompts are completed, applicant will be directed to payment for the registration.
7
Please select the respective mode (money order/cash payment/e-payment) and follow the page prompts to make necessary payment.
8
Applicant will get a confirmation and reference number in the mobile number provided during registration. Please keep it safe for future reference.
9
When the registration is successful, user gets notification. User shall view and download the PDF form for firm registration certificate.
വേഗത്തിലും സുതാര്യമായും നടപടിയെടുക്കാന്‍ ഏകജാലക സംവിധാനം ലഭ്യമാണ്.
കേരള സര്‍ക്കാര്‍ സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നവര്‍ക്കാവശ്യമായ അനുമതികള്‍ ലഭ്യമാക്കുവാനായി ഏകജാലക പോര്‍ട്ടല്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംരംഭങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതിന് തയ്യാറെടുത്തവര്‍ക്കായി ഓണ്‍ലൈന്‍ സൗകര്യം KSWIFT ലൂടെ ലഭ്യമാണ്.
ഉപയോഗപ്രദമായ ലിങ്കുകള്‍
MSME രജിസ്ടേഷന്‍
സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളുടെ മത്രാലയവും വിവിധ സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പുകള്‍ക്കും സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങള്‍ക്കുളള ധനസഹായം ഉള്‍പ്പെടെയുളള വിവിധ പദ്ധതികള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ലഭ്യമാക്കന്നതിനായി നിങ്ങളിടെ കമ്പനിയെ  MSME വകുപ്പിന്റെ രജിസ്ട്രേഷന്‍‌ നടത്തുവാന്‍ ശക്തമായി ശുപാര്‍ശചെയ്യുന്നു.
Udyam Registration
കേരളത്തിലെ ഇന്‍ക്യുബേറ്ററുകള്‍
View Incubators