08047180470
പരുപാടികൾ
പഴയ പരുപാടികൾ
Android Study Jam
Android Study Jam
16
ജൂലൈ. 2022
10:00 രാവിലെ
16
ജൂലൈ. 2022
14:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
Cloud Series for Startup - Session 2:  Delivering Customer Experience as a Service with Google Cloud
Cloud Series for Startup - Session 2: Delivering Customer Experience as a Service with Google Cloud
01
ജൂലൈ. 2022
16:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
01
ജൂലൈ. 2022
17:00 വൈകുന്നേരം
Cloud Series for Startups - Session 1:  Getting Started on GCP for Startups
Cloud Series for Startups - Session 1: Getting Started on GCP for Startups
30
ജൂൺ 2022
16:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
30
ജൂൺ 2022
17:00 വൈകുന്നേരം
HEALTH TECH SUMMIT
HEALTH TECH SUMMIT
24
ജൂൺ 2022
09:30 രാവിലെ
24
ജൂൺ 2022
16:30 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
India Accelerator Session
India Accelerator Session
23
ജൂൺ 2022
15:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
23
ജൂൺ 2022
16:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
 I/O Extended 2022  by GDG Tvpm
I/O Extended 2022 by GDG Tvpm
28
മേയ് 2022
10:00 രാവിലെ
28
മേയ് 2022
14:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
Kerala Innovation Week
Kerala Innovation Week
22
മേയ് 2022
09:00 രാവിലെ
28
മേയ് 2022
21:00 രാത്രി
Google's I/O Extended | Kozhikode
Google's I/O Extended | Kozhikode
21
മേയ് 2022
09:00 രാവിലെ
21
മേയ് 2022
13:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
Google I/O Extended
Google I/O Extended
11
മേയ് 2022
19:00 വൈകുന്നേരം
11
മേയ് 2022
22:00 രാത്രി
Google I/O Extended | Trivandrum
Google I/O Extended | Trivandrum
11
മേയ് 2022
19:00 വൈകുന്നേരം
12
മേയ് 2022
07:00 രാവിലെ