08047180470
പരുപാടികൾ
വരാനിരിക്കുന്ന പരുപാടികൾ
Founders Meet 20.0
Founders Meet 20.0
29
ജൂൺ 2024
16:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
29
ജൂൺ 2024
18:00 വൈകുന്നേരം
Mind June
Mind June
29
ജൂൺ 2024
13:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
29
ജൂൺ 2024
15:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
Boot camp on cross-border B2B SaaS sales
Boot camp on cross-border B2B SaaS sales
22
ജൂൺ 2024
10:00 രാവിലെ
22
ജൂൺ 2024
17:00 വൈകുന്നേരം
Innovation Tour Trivandrum
Innovation Tour Trivandrum
15
ജൂൺ 2024
11:00 രാവിലെ
15
ജൂൺ 2024
13:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
AI Day for Startups - Trivandrum
AI Day for Startups - Trivandrum
14
ജൂൺ 2024
09:00 രാവിലെ
14
ജൂൺ 2024
14:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
പഴയ പരുപാടികൾ
Innovation Tour Kochi
Innovation Tour Kochi
01
ജൂൺ 2024
11:00 രാവിലെ
01
ജൂൺ 2024
13:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
UK Acceleration Catalyst Program
UK Acceleration Catalyst Program
30
മേയ് 2024
11:00 രാവിലെ
30
മേയ് 2024
12:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
aculty Entrepreneurship Workshop
aculty Entrepreneurship Workshop
27
മേയ് 2024
09:30 രാവിലെ
27
മേയ് 2024
17:00 വൈകുന്നേരം
 Founders Meet 19.0 Kollam
Founders Meet 19.0 Kollam
25
മേയ് 2024
16:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
25
മേയ് 2024
18:00 വൈകുന്നേരം
Startup 360 Kollam
Startup 360 Kollam
25
മേയ് 2024
14:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
25
മേയ് 2024
16:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്