08047180470
ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്
സംസ്ഥാനത്ത് സംരംഭകത്വം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കേരള സർക്കാരിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസിയാണ് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ (KSUM). വിവിധ സ്കീമുകളിലൂടെയും പിന്തുണാ പരിപാടികളിലൂടെയും സംസ്ഥാനത്തെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കേരള ടെക്നോളജി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പോളിസി നടപ്പാക്കുന്ന സ്ഥാപനം കൂടിയാണിത്. സാങ്കേതികവിദ്യ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സംരംഭകത്വ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ബിസിനസുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ആവാസവ്യവസ്ഥയും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് 2006-ൽ KSUM സ്ഥാപിതമായത്.
സാങ്കേതികവിദ്യാധിഷ്‌ഠിത തൊഴിലിന്റെ ലോകത്തേക്ക് സ്വയം ഇറങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വളർന്നുവരുന്ന സംരംഭകർക്കുള്ള ഒരു സ്‌പ്രിംഗ്‌ബോർഡായി KSUM പ്രവർത്തിക്കുന്നു, കൂടാതെ നിരവധി നൂതന ഉൽപ്പന്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും വികസിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ജീവിത ചക്രത്തിൽ പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകിക്കൊണ്ട് സാങ്കേതിക സംരംഭകർക്ക് അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും പിന്തുടരാൻ അവസരം ഒരുക്കുന്ന ഊർജ്ജസ്വലമായ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റം നിർമ്മിക്കാൻ KSUM-ന് കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് KSUM, സെക്ടർ-നിർദ്ദിഷ്‌ടമായ  പങ്കാളി സംഘടനകൾക്കൊപ്പം, 3000 + രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ, 10 ലക്ഷം + ചതുരശ്ര അടി ഇൻകുബേഷൻ സ്‌പേസ്, 40+ ഇൻകുബേറ്ററുകൾ, 300+ ഇന്നൊവേഷൻ സെന്ററുകൾ എന്നിവ കേരള സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്
കെഎസ്‌യുഎം കേരളത്തിൽ നടത്തിയ ഇടപെടലുകൾ കേരളത്തിലെ യുവാക്കൾക്കിടയിൽ വലിയൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നു. നൂതനമായ സൊല്യൂഷനുകളുമായി വരുന്ന യുവമനസ്സുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ വിവിധ ഇൻകുബേറ്ററുകളുടെയും സർക്കാർ പദ്ധതികളുടെയും പിന്തുണയുണ്ട്, ഇത് ഫണ്ടിംഗ് കൊണ്ടുവരാൻ മാത്രമല്ല, വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ മെന്റർഷിപ്പും വിപുലീകരണ അവസരങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ഗവൺമെന്റിന്റെ ഈ സമീപനം, ഫലപ്രദമായ സാങ്കേതിക പരിഹാരങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് പിന്തുണാ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുമായി സഹകരിക്കുന്നതിന് ധാരാളം അവസരങ്ങൾ സംരംഭകർക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.
കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ
World No. 1 Public Business Accelerator in 2019 by UBI Global
Top Performer in State's Startup Ranking by DPIIT for 2018 & 2019
Chief Minister’s Award for Innovation in Public Policy for the year 2016
കേരള സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് ആവാസവ്യവസ്ഥ
സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ വളർത്തി വലുതാകുന്നതിൽ ഒരു ദശാബ്ദക്കാലത്തെ പരിചയ സമ്പത്ത്. കേരളത്തിലുടനീളം 10 ലക്ഷം ചതുരസ്ര അടി വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഇങ്ക്യുബേഷൻ സ്ഥലം
കേരളത്തിൽ തുടങ്ങാം
കേരള സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമാകാം. ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെയും മറ്റു സാമൂഹിക ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെയും സഹായത്തോടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ വളരാൻ സഹായിക്കുന്നു.